class Schedule

Monday
10:30-12n Jiu Jitsu Ron | 5:30-6:30pm Fundamentals Adam | 6:30-7:30pm Wrestling Pat | 7:30-9pm Jiu Jitsu     

Tuesday 
7-8:30am Open Mat Jeff | 5:00-6:00pm Kids Jiu Jitsu Wes | 6:30-8pm Jiu Jitsu | 8-9pm Fundamentals Mike

Wednesday 
10:30-12n Jiu Jitsu Ron | 5:30-6:30pm Fundamentals Adam | 6:30-7:30pm Wrestling Pat | 7:30-9pm Jiu Jitsu

Thursday
 7-8:30am Open Mat Jeff | 5:00-6:00pm Kids Jiu Jitsu Wes | 6:30-8pm Jiu Jitsu | 8-9pm Fundamentals Mike

Friday
 10:30-12n Jiu Jitsu Ron | 5-7pm Jiu Jitsu Andy         

Saturday
9-10am Kids Jiu Jitsu Wes | 10-11:30am Jiu Jitsu Ron | 11:30-1pm Wrestling Sean 

Sunday
10:30-12n Open Mat Ron


 

10th planet costa mesa

1515 MacArthur Blvd #20,
Costa Mesa, CA 92626


coaches